วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Course Design : English


MYSELf  : จำนวน  12    ชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 1             Warm up : นักเรียนร้องเพลง Good Morning โดยจับคู่เป็น A และ Bและเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆ
(A) Good morning
(B) Good morning
(A) How are you? How Are you?
(B)Very well, thank you.  Very well ,thank you..
(A & B) Let’ s be friend. Let’s be friend.
1. ครูพูดคำสั่งและทำท่าทาง นักเรียนพูดตามและปฏิบัติตาม . นักเรียนพูดคำสั่งให้เพื่อนปฏิบัติ
2. นักเรียนดูวีดีทัศน์เรื่องGreeting” ฝึกพูดเป็นคู่
3. นักเรียนฟังเทปแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง  นักเรียนฟังเทปบทสนทนา ฝึกพูด
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน สร้างสรรค์บทสนทนาแล้วแสดงบทบาทสมมติ
5. นักเรียนทำแบบฝึกหัด
 ชั่วโมงที่ 2 Warm Up : นักเรียนนับเลข ดังนี้ one, two, three, four,  ตบมือ, six, seven, eight, nine, ตบมือ, ……….
1. นักเรียนฟังบทสนทนาแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง
2. ครูออกเสียงศัพท์ address นักเรียนพูดตามโดยอกเสียงให้ถูกต้องทั้งเสียงสระ พยัญชนะและเสียงเน้นหนัก นักเรียนดูบัตรคำ address ครูออกเสียงคำ  นักเรียนพูดตามเป็นกลุ่มและรายบุคคล ครูให้ความหมายโดยพูดประโยค My address is 5/1 YantarakitKosol Road, Thambol Thungkwao, Amphur Muang, Phrae.
-ครูสอนคำต่อไปโดยใช้วิธีสอนเหมือนกันtelephone number, country, nationality, area code, capital
3. ครูสอน Verb to be และ การตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลบุคคล ดังนี้
  3.1 นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-6 คน ให้หมายเลข 1-6
  3.2 ครูให้สีเมจิก 1 ด้าม และกระดาษเปล่ากลุ่มละ 10แผ่น สำหรับเขียนคำตอบ
3.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มดูประโยคคำตอบ ช่วยกันคิดการตั้งคำถาม
   3.4 ครูสุ่มหมายเลขประจำตัวของแต่ละคนในกลุ่ม เขียนคำตอบ
  3.5 นักเรียนช่วยกันตรวจความถูกต้อง
ครูสรุป และนักเรียนอ่านออกเสียงประโยคคำถามและคำตอบเป็นกลุ่มและรายบุคคล
ตัวอย่างประโยค
A: What’s/is your name?
B: My name’s/is Mali.
A: What’s/is your nationality?
B: I’m/am Thai.
A: Where are you from?
B: I’m/am from Thailand/Phrae.
A: How old are you?
B: I’m/am 13 years old.
A: What’s /is your address?
B: It’s/is 5/1 Naiwieng, Phrae.
A: What’s/is your telephone number?
B: It’s/is 054 624134.
A: What color is your hair?
B: It’s/is black.
A: What color are your eyes?
B: They’re/are black.
 ชั่วโมงที่ 3
Warm up: นักเรียนตอบคำถามจากครูทีละคน หากตอบ Yes. ให้พยักหน้าขณะตอบด้วย หากตอบ No. ให้ส่ายหน้าขณะตอบ และตอบ
I don’t know. ถ้าเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Question Words
Questions
1. Are you a student?
2. Are you a teacher?
3. What’s my nickname?
4. Are you from Bangkok?
5. Are you Thai?
6. Am I a teacher?
7. Where is your teacher from?
8. How old is your teacher?
9. What is your friend’s address?
10. Is your friend from America?
12. Are you in Phrae?
13. Is your hair brown?
14. Are you a thirty years old?
15. Are your eyes blue?
Etc.

1. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5- 6 คน
2. นักเรียนดูคำศัพท์ 1 คำให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันตั้งคำถาม ถามเพื่อนในห้อง โดยใช้คำถามที่ขึ้นต้นด้วย What, Where, How old, Is, Am, Are เช่นได้คำว่า old สามารถตั้งคำถามได้ดังนี้
-How old are you?
-Are you thirteen years old?
-Is Krugay 50 years old?
-How old is your teacher?
Vocabulary
address, old, nationality, Thai, telephone, number, years, eyes, hair, from, color, black, brown, Phrae, English, America, name, nickname, twelve, Thailand, 054 624134, Sungmen, Japan, Korean, blue, student, teacher
2. นักเรียนทำใบงานในWorkbook Unit 1: Myself : C
โดยเขียนชื่อตนเองก่อน แล้วส่งต่อให้เพื่อนๆเขียนคำถามและเขียนชื่อเจ้าของคำถามในวงเล็บ ให้คนสุดท้าย นำส่งคืนเจ้าของ และเจ้าของใบงานจะต้องไปตอบคำถามต่างๆกับเจ้าของคำถามจนครบทุกข้อ
3. นักเรียนทำแบบฝึกหัด Verb to be ใน คู่มือ :
Unit 1 : Myself : page 1 : A และ ฝึกอ่านออกเสียง
 
4. นักเรียนทำแบบฝึกหัด การตอบคำถามในWorkbook : Unit 1 : Myself : page 1 : B
5. นักเรียนจับคู่พูดถามตอบในWorkbook : Unit 1 : Myself : page 1 : B
ชั่วโมงที่ 4-5
Warm up : นักเรียนแบ่งเป็น 2 ทีม แข่งกันหาชื่อประเทศในแผนที่
1. ครุสอนชื่อประเทศและสัญชาติ
2. นักเรียนดูภาพ ครูถามคำถาม เช่น
     A: Who is this man ?
     B: He’s David Beckham.
     A: Is he British?
      B: Yes, he is.
      A: Is he from Canada?
      B: No, he isn’t. He’s from Britain.
       A: Are Takky and Toshi Japanese?
       B: Yes, they are.
       A: Are they from Korea.
       B: No, they aren’t.
                        Etc.
3. นักเรียนฟังบทสนทนา ฝึกพูดแล้วแสดงบทบาทสมมติ 
4. นักเรียนจับคู่ ช่วยกันเติมข้อความในการ์ตูน ใน Workbook : Unit 1 : Myself : page 5 : G แล้วแสดงบทบาทสมมติ

 ชั่วโมงที่ 6-7 Warm up : นักเรียนจับคู่แข่งพูดประโยค
I love my mother.
You love your mother.
He loves his mother.
She loves her mother.
It loves its mother.
They love their mother.
We love our mother.
1. ครูสอนสัญลักษณ์มือแทนสรรพนามดังนี้
 
. ครูสอนสัญลักษณ์มือแทนสรรพนามดังนี้
= I      my
 = You    your


 
                                    

   = He      his

   
= She      her


                             
 = It           its = They      their
             

  


 = We     our

                                               
=  love 


3. ครูทำสัญลักษณ์แล้วพูดประโยค     เช่น I love my mother. นักเรียนทำตามและพูดประโยค
4. ครูทำสัญลักษณ์ พูดประโยค และนักเรียนพูดตามจนครบทั้ง 7 ตัว
5. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ5-6 คน ฝึกพูดประโยคตามสัญญลักษณ์
6. นักเรียนศึกษาสื่อนำเสนอด้วย Power Point  ตามลำดับ
ชั่วโมงที่ 8
Warm up : นักเรียนแข่งพูดประโยคจากสัญลักษณ์ที่ครูทำ
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ5 คน ตัวแทนกลุ่มดูแผ่นแบบฝึกแล้วนำไปบอกกลุ่มตนเอง เขียนประโยค
2. ครูสรุปการใช้ Subject Pronouns & Possessive Adjectives
3. ครูแจกแผ่นข้อความ ให้แต่ละกลุ่มสร้างสรรค์สัญลักษณ์พร้อมเฉลย นำเสนอในห้องเรียน
4. นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน Workbook Unit 1 : Myself : page 2: D
5. นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง Subject Pronouns & Possessive Adjectives
ชั่วโมงที่ 9
Warm up : ครูหรือนักเรียนสมมติเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วอ่านประวัติ
ให้นักเรียนทายชื่อบุคคล  ครูให้รางวัล เช่น
a. I am English. I am 31 years old. My hair is dark brown and my eyes are brown. I am from Laytonstone. Now I am in Madrid, Spain. I am a soccer player. My nickname is Dave. (David Beckham)
b. I am  American. I am 25 years old. I am a singer. My hair is light brown and my eyes are brown. My nickname is Brit. (Britney Spears)
c. I am 23 years old. My nickname is Bi.
I am a singer. My hair is black and my eyes are black. My favorite songs are ‘I do’ and ‘Quiz’. I am Korean. (Rain)
d. I am 51 years old. I am Thai. My telephone number is 054 624134. My  hair is dark brown and my eyes are brown. My nickname is Gay. I am a teacher
(Wilaiporn Huansakul -ครูผู้สอน)
2. นักเรียนกรอกประวัติของตนเองใน Workbook : Unit 1 : Myself : page 4: F
3. นักเรียนสร้างสรรค์แผ่นพับประวัติตนเองและพูดเล่าเรื่องเกี่ยวกับตนเอง (ชิ้นงานที่ 1)
ชั่วโมงที่ 10
Warm up : นักเรียนแบ่งเป็น 2 ทีม แข่งกันสะกดคำศัพท์ โดยสระไม่ออกเสียงแต่ให้ทำดังนี้
 A ยกมือขวา, E ยกมือซ้าย, I ชี้ที่ ตา, O ชี้ที่ปาก โดยห่อปากด้วย, U ชี้ที่ครู เช่น สะกดคำว่า address =ยกมือขวา, ออกเสียง ddr, ยกมือซ้าย, ออกเสียง ss
1. นักเรียนฟังเรื่อง Tareta Riki  1 ย่อหน้า แล้วกลุ่มช่วยกันเขียนประโยค
2. ตัวแทนกลุ่มออกมาอ่านประโยคของกลุ่มตนเอง
3. นักเรียนอ่านเรื่อง Tareta Riki
4. นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน เป็นหมายเลข 1-5ฟังคำถามจากครู นำไปบอกสมาชิกในกลุ่มช่วยกันหาคำตอบ แล้วกลับมาบอกคำตอบ หากถูกต้องจะได้คำถามข้อต่อไป
5. นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงหรือฝึกอ่านเร็ว
ชั่วโมงที่ 11-12
1.นักเรียนฟังเพลง Sleeping Child”
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ฟังเพลงแล้วเติมสรรพนามและคำแสดงความเป็นเจ้าของ ครูเฉลยคำตอบ(คู่มือ Unit 1 : Myself : page 4 : G
3. นักเรียนฝึกร้องเพลง
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยนคำที่เติมเป็นคำใหม่โดยให้มี I, my, you, your, he,his, she,her, they,their, we, our ทุกตัว
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร้องเพลงของกลุ่มตนเอง
6. ครู เพื่อน และตนเองประเมินผลงาน
7. นักเรียนทำข้อสอบหลังเรียน
 สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. วีดีทัศน์
2. เทป
3. บัตรประโยค
4. Chart Verb to be : is, am, are
5.ใบงาน
6. แผนที่
7. บัตรคำ
8. รูปภาพ
9. คู่มือครู
10. สัญลักษณ์
11. สื่อนำเสนอด้วย Power Point
12. แผ่นข้อความ
13. Chart : Subject Pronouns & Possessive Adjectives
14. บทเรียนสำเร็จรูป Subject Pronouns & Possessive Adjectives

15. แผ่นเนื้อเรื่อง
16. แผ่นเพลง
17. Workbook 
18. VCD : Subject Pronouns & Possessive Adjectives
19. VCD : Song : Sleeping Child
20. ข้อสอบหลังเรียน
21. แบบประเมิน 
  ผู้ที่สนใจสื่อประกอบการสอนในเรื่องนี้ ติดต่อได้ที่นี่

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Profile

คู่ชีวิต

ลูกสาวสวย 3 คน

 หลานต้นน้ำและหลานจัมโบ้